Home

Wetgeving factuur

Factuurprogramm

Soms gelden er andere eisen voor een factuur. Bijvoorbeeld als het factuurbedrag € 100 of lager is (inclusief btw). U hoeft dan minder gegevens te vermelden. Of bijvoorbeeld als u zakendoet met het buitenland. Dan moet u juist extra gegevens vermelden. Lees meer bij: Aangepaste regels voor facturen Op elke factuur aan een klant uit België moet ten minste de volgende vermeldingen opgenomen worden: Het woord 'factuur'; Datum en volgnummer van factuur; De identiteit van jouw onderneming: naam, adres van maatschappelijke zetel, het BTW-nummer en het nummer van jouw bankrekening

Wat is de wettelijke betalingstermijn van een factuur? De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen De factuur (en daarmee de factuureisen) neemt in de omzetbelasting (veelal ook BTW genoemd) een centrale plaats in. Bij leveringen en diensten tussen ondernemers onderling is tenslotte de omzetbelasting die door de leverende partij moet worden afgedragen aan de Belastingdienst in de regel bij de afnemende partij aftrekbaar als voorbelasting 1 Een energieleverancier of een leverancier van brandstof verstrekt ten minste eenmaal per jaar een factuur aan een eindafnemer of een doorleverancier voor de afgenomen energie of voor de afgenomen brandstof. 2 Een doorleverancier verstrekt ten minste eenmaal per jaar een factuur aan een eindgebruiker voor de afgenomen warmte of koude. Artikel

Wettelijke eisen aan facturen - Belastingdiens

 1. Let op Zonder vervaldatum of bankrekeningnummer op de factuur heeft een klant een reden om u niet of te laat te betalen. Voorkom discussie en zorg dat uw facturen volledig zijn. Creditnota. Elke foutieve factuur moet u ook rechtzetten met een creditnota die duidelijk verwijst naar de uitgereikte factuur
 2. U factureert voor een bedrag tot maximaal € 100, inclusief btw (vereenvoudigde factuur). Uw factuur is een wijziging van de oorspronkelijke factuur (vereenvoudigde factuur). U maakt gebruik van de verleggingsregeling. U verkoopt een onroerende zaak en verrekent eerder ontvangen huurbedragen. U verstuurt een verzamelfactuur
 3. g van de consument. Het btw-wetboek voorziet echter een aantal gevallen waarin de verkoper wel verplicht is om een factuur te bezorgen aan de consument. Zo moet een factuur worden uitgereikt in het kader van privégebruik bij
 4. Sinds 16 maart 2013 is de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht. Hierin is vastgelegd dat de wettelijke betalingstermijn factuur tussen zzp'ers, bedrijven, overheid en consumenten standaard 30 dagen is. Let wel op dat dit kalenderdagen zijn en geen werkdagen. Daar mag je door middel van afspraken wel van afwijken tot maximaal 60 dagen
 5. Factuur.tips geeft je tips, voorbeelden en alles wat je moet weten.. maar ook vlot jouw factuur, ook wel je salaris, betaalt zien worden! uitgelicht Aanmaning Belastingdienst Betalingsherinnering Btw Downloads Excel Factuureisen Factuur maken Factuur voorbeelden Gratis Online factureren Starten met factuurprogramma Uren facturati
 6. Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij dat anders is afgesproken in een contract. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper. Is er geen betalingstermijn overeengekomen? Dan is de betalingstermijn 30 dagen
 7. Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie. In dit besluit wordt verstaan onder: eindafnemer: een afnemer als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie; elektriciteitsmeter: kilowattuurmeter als bedoeld in bijlage MI-003 van de richtlijn meetinstrumenten; energieleverancier: leverancier van gas als bedoeld in artikel 1.

Voor bijna alle facturen die je verstuurt of ontvangt is er een verplichte bewaartermijn van 7 jaar. Je dient de de facturen te bewaren in de vorm waarin je ze hebt verstuurd of ontvangen. Facturen over onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten bewaart u 10 jaar Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's) Verplichte vermeldingen op de factuur Vaak worden er facturen opgemaakt die niet voldoen aan de vereisten voor de BTW-wetgeving. Nochtans, kunnen wij het belang van een goed opgestelde factuur met alle wettelijk voorgeschreven vermeldingen daarop niet genoeg benadrukken

Vaak wordt de vraag gesteld wanneer een factuur nu eigenlijk verjaard is. Hoe zit de vork aan de steel? Verjaring Een schuldeiser dient op te letten dat zijn schuldenaars hun schulden tijdig aan hem betalen. Zoniet zou wel eens kunnen voorvallen dat de schuld in kwestie verjaard is. Verjaring betekent dat de schuldenaar na verloop van tijd (verjaringstermijn) bevrijd is van zijn betalingsplicht Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, net als bij facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar Een e-factuur is een systematisch opgebouwd, digitaal bestand waarop alle gegevens een vaste plaats en betekenis hebben. Inderdaad, je factuur als een pdf-bestand naar de Nederlandse rijksoverheid sturen is niet langer een optie. Op welke manier e-facturen kunnen worden ingediend, verschilt per overheidstak Op elke factuur, rekening of nota die je maakt en verstuurd moet een uniek, opvolgend factuurnummer staan. De opeenvolgende factuurnummering van je facturen is verplicht want de Belastingdienst wil bij een controle weten of er geen facturen ontbreken en buiten de boeken blijven

Facturen maken en versturen Ondernemersplein - KV

Op facturen die zijn bestemd voor zakelijke afnemers van goederen en diensten in andere EU-lidstaten moeten de volgende gegevens staan: datum van uitreiking; volgnummer voor eenduidige identificatie; btw-identificatienummer van de verkoper; naam, adres en woonplaats van leverancier en afnemer e-Factuur startpagina Aanbevolen artikelen. Maak kennis met e-facturering. Ontdek op deze site wat elektronische facturering (of e-facturering of e-invoicing) precies inhoudt, wat dit met zich zal brengen en in welke zin ook u betrokken bent Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd Heeft uw onderneming bijvoorbeeld een aannemingscontract met een klant gesloten, dan verjaart de factuur pas na 10 jaar, ook al werd ze laattijdig verstuurd. Bijzondere verjaringstermijnen. Let wel, voor bepaalde vorderingen gelden bijzondere verjaringstermijnen: facturen m.b.t. een gewone verkoop van een handelaar aan een particulier: 1 jaa

Regeling gelijkschakeling elektronische factuur en papieren factuur Vanaf 1 januari 2013 wordt de elektronische factuur gelijkgesteld met de papieren factuur. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, kent geen belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde wijze moeten worden behandeld Wetgeving; Factuur voorbeelden; Wetgeving. Nieuwe facturatieregels. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels wat betreft een factuur maken en versturen veranderd. De verandering in de regels over facturatie hebben alles te maken met e-facturen Het begrip 'factuur' komt voor in verschillende wetgevingen (handelswetgeving, btw-wetgeving, de wetgeving rond faillissementen ). Er zijn dus verschillende toepassingen. Voor handelszaken omvat het begrip drie essentiële functies, waarvan er twee verband houden met handelsrelaties en een met de fiscale en boekhoudkundige opvolging Op een factuur kan een vervaldatum staan. De vervaldatum is de einddatum van de betalingstermijn. In tegenstelling tot veel startende ondernemers denken is het niet verplicht dit op een factuur te vermelden maar verschaft de klant wel extra duidelijkheid voor wanneer de factuur betaald moet zijn

Factuurnummers bepalen. Facturen zijn aan regels gebonden en je mag niet zelf je factuurnummers bepalen. Tenminste, niet helemaal. Wel mag je er zaken aan vast plakken, of met een ander nummer beginnen Factuur innen. Een factuur wordt verzonden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Uit die overeenkomst volgen twee of meer verplichtingen: vaak moet de een een dienst of product leveren, terwijl de ander daarvoor een prijs moet betalen. Die vordering om de prijs te betalen is ook te zien in de factuur Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft. Een creditnota is het tegengestelde van een factuur.. Naast de factuur, bestaat ook nog de pro-formafactuur en de handelsfactuur. Vaak worden deze verward met een gewone factuur. De pro-formafactuur wordt vaak, voordat een en ander geleverd wordt, gebruikt bij vooruitbetalingen, waarna de. De btw-wetgeving impliceert namelijk dat de factuur moet worden uitgegeven: op het moment dat de betaling moet gebeuren; binnen de 5 werkdagen volgend op de maand van levering of uitvoering van de prestatie. Bij het laattijdig verzenden van een factuur kan een boete van 50 euro worden opgelegd Volledige betaling factuur vóór levering, kan dit geëist worden? Hallo, ik heb in december 2012 bij Tegel Outlet (www.tegel-outlet.com) een partij tegels besteld. Deze waren niet op voorraad maar zouden in januari geleverd worden. Er werd wel een aanbetaling gevraagd van 20%, deze heb ik voldaan (volgens mij is een aanbetaling niet eens.

In roerige tijden schakelen ondernemers steeds vaker een deskundig incassobureau of invorderingsbedrijf in om het risico op afschrijving van facturen te minimaliseren. Eén van de maatregelen die je zelf kunt nemen om geld veilig te stellen is verrekenen Een factuur opmaken volgens de correcte regelgeving is een verplichting. Verwijzingen naar de btw-wetgeving ingeval van vrijstelling van btw. Op de factuur moet vermeld worden als er op basis van een wettelijke bepalingen een btw-vrijstelling kan ingeroepen worden, bijvoorbeeld De factuur is eigenlijk een officiële uitnodiging om te betalen. Gaat het om privégebruik, dan is de factuur verplicht wanneer het voorzien is in het kader van de btw-wetgeving (in een groothandel, in de bouwsector, bij een garagist (indien de som hoger ligt dan 152 EUR btwi),. Voor facturen die voor 1 januari 2017 opeisbaar zijn geworden, geldt dat de termijn van een jaar op 1 januari 2017 begint te lopen. De btw-wetgeving kent vele regels en uitzonderingen waarbij de gevolgen groot kunnen zijn als de regels niet worden opgevolgd

Op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staa

Wie zijn verplicht te factureren? - Belastingdiens

Veel facturen worden via de post of per e-mail (bijvoorbeeld als PDF of Word-document) verzonden en ontvangen. E-factureren gaat een stap verder en maakt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een e-factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Wat houdt de nieuwe wetgeving in? De Europese richtlijn (2014/55/EU) bepaalt dat uiterlijk 18 april 2019 alle aanbestedende diensten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Deze datum was oorspronkelijk gesteld op 27 november 2018, maar deze datum is niet gehaald Ik heb er een hekel aan wanneer ik een factuur ontvang met een datum van ruim een week oud en een vervaldatum van 8 dagen. Dan ben je dus eigenlijk al te laat met betalen op het moment dat je de factuur krijgt. 29 september 2009 18:30. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaa

Boekhouding en facturering FOD Financië

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. U betaalde namelijk btw die u niet ontvangen heeft. U kunt deze btw dan terugvragen Er staat in de nieuwe e-facturatie wetgeving geen vermelding betreffende het verplicht versturen van e-facturen. #5 Wet- en regelgeving hebben enkel betrekking op leveranciers gevestigd in Nederland. Wet- en regelgeving bepaalt dat alle leveranciers onafhankelijk van geografische vestiging e-facturen kunnen versturen, Overheidsinstanties dienen dus in staat te zijn deze te ontvangen en te.

wetten.nl - Regeling - Omzetbelasting, administratieve ..

Algemene informatie AVG. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt Belgische wetgeving. Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 (art. 12bis, §1, elfde en dertiende lid),; Koninklijk besluit van 6 juni 1960 (dertiende lid, tweede zin); Koninklijk besluit van 14 december 2006 (deel 1 - art. 81 en 82, deel 2 - art. 208 en 209, bijlagen IV en IV ter).; Voorheen waren de gedetailleerde richtsnoeren van Eudralex Volume 4 alleen beschikbaar in het Engels en. De leverancier moet wel in orde zijn met de btw-wetgeving en die zegt dat de factuur moet worden uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de werken zijn uitgevoerd of de bestelling werd geleverd. Facturen van gas en elektriciteit zijn een uitzondering: die moet je binnen de maand krijgen Veel zzp'ers voorzien hun facturen van een betalingstermijn. Hiermee geef je aan binnen welke termijn de factuur betaald moet worden. Toch wordt deze uiterlijke datum regelmatig overschreden. Eén op de drie zzp'ers heeft zelfs weleens een opdrachtgever gehad die helemaal niet betaalde. Er is voor ondernemers gelukkig ook een en ander geregeld via de wet. [ De handigste, snelste, goedkoopste en beste manier om al je facturen te verwerken. Flinke tijdsbesparing op afhandelen nota's per post. AVG Proof: Fysiofactuur voldoet volledig aan alle eisen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. O.a geschikt voor Fysio Roadmap

De algemene verjaringstermijn voor facturen is twintig jaar. Een claim op grond van een vonnis verjaart zo na twintig jaar. Een factuur verjaart echter vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Meestal is dat dertig dagen. Wanneer je als consument een product hebt gekocht (een consumentenkoop) dan is de verjaringstermijn twee jaar U mag als klant niet onbeperkt met cash geld betalen. Als uw rekening minder dan 3.000 euro (inclusief btw) bedraagt, dan mag u het totale bedrag cash betalen. Als u bijvoorbeeld voor 2.999 euro een tweedehandsauto koopt van een beroepsverkoper, dan mag u het hele bedrag cash betalen. Als u

Taalwetgeving en het opmaken van facturen Er zijn heel wat zaken waar u aan moet denken bij het opstellen van een factuur. Zo weet u bijvoorbeeld dat er allerlei verplichte vermeldingen zijn die men moet terugvinden op facturen. Maar wat u misschien nog niet wist is dat de taal waarin u factuur is opgesteld ook van belang is. Belangrijk is dat u de taal gebruikt van het gewest waar uw. Online factureren kan veel makkelijker bij FactuurSturen.nl. Wij zorgen er sinds 2008 voor dat jij de facturatie en basisadministratie in no-time kunt doen, zodat je meer tijd hebt voor leukere dingen Een factuur, méér dan een jaar na datum. Een collega moest bij een klant heel wat werken uitvoeren. Een deel liet hij door een andere aan­nemer uitvoeren. Die stuurde hem méér dan een jaar nadat hij zijn werken beëindigd had nog een eindafrekening, zogezegd voor nog niet door­gerekende materialen en werkuren Het vereiste van de CMR-vrachtbrief Volgens artikel 1 van de Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, oftewel het CMR-verdrag, is dit verdrag van toepassing op iedere overeenkomst tot internationaal transport van goederen over de weg als het land van inontvangstneming of het land van aflevering partij is bij dit verdrag, ongeacht de woonplaats en de.

Een elektronische factuur moet, net zoals een papieren factuur, de gegevens bevatten die door de btw-richtlijn zijn voorgeschreven. Bovendien moet een factuur, wil die volgens de btw-richtlijn als een elektronische factuur worden beschouwd, zowel verstrekt als ontvangen zijn in elektronisch formaat. De belastingplichtigen kiezen zelf het formaat Een factuur is een schriftelijke of digitale rekening verzonden vanuit een bedrijf voor de geleverde goederen of diensten. Wat is de betalingstermijn? Als er met een opdrachtgever niets wordt afgesproken betreft de betaaltermijn van een factuur, dan wordt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd Richtlijn 2011/7/EU vereist dat facturen die bedrijven naar elkaar sturen binnen 60 dagen worden betaald. Tenzij ondernemers op redelijke grond een langere termijn overeenkomen. Is contractueel niets vastgelegd, dan moet de factuur binnen 30 dagen worden betaald Ook verplicht op 'kleine factuur' Bij een vereenvoudigde factuur voor kleine factuurbedragen, zoals een kassabon, zijn deze bedrijfsgegevens ook een verplichting. Vermelding van de naam van de afnemer of klant is hierbij niet nodig. Voor een vereenvoudigde factuur gelden minder factuureisen. Wat moet er nog meer verplicht op factuur staan Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals opgewekt vertrouwen bij de klant dat je de factuur niet meer zult innen, of een onredelijke benadeling van de klant als je de factuur wel nog int. Ondanks de restrictieve manier waarop hiermee om wordt gegaan, is ook rechtsverwerking iets om rekening mee te houden

Oogspoelfles Cederroth 2x 500ml | Betaal per factuur

Aan welke eisen moeten facturen voldoen voor uw btw

Wanneer dien je een factuur uit te reiken ? Algemeen principe (art. 53, § 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen levert of diensten verricht (art. 53, § 2 W. BTW) en dit ongeacht het bedrag Uitzondering : er is geen factuur verplicht KB nr. 1, art. 1 : indien uw klant een natuurlijke persoon is die de. Het gevolg is dat facturen daardoor te lang blijven liggen. 34% van de ondernemers verwerkt een factuur pas 8-30 dagen na ontvangst. Daardoor is de administratie niet bij met alle nadelen vandien. Verstuur je elektronische facturen, dan heeft de ontvanger geen omkijken naar de verwerking en wordt die sneller betaald

Welke vermeldingen moeten er op de factuur staan? UNIZ

Kan ik een verzonden factuur nog aanpassen of verwijderen? Dat kan, dit moet dan wel officieel via een credit- of correctie factuur. De Belastingdienst staat namelijk niet toe dat je verzonden facturen zomaar aanpast of verwijdert. Let er wel op dat je op de creditfactuur een verwijzing maakt naar de factuur die je wilt crediteren Daarbij zijn bepaalde gegevens - zoals je naw-gegevens, ANBOS-lidnummer en je AGB-code - erg belangrijk om te vermelden op jouw factuur, wil jouw klant een behandeling vergoed kunnen krijgen. Sinds begin 2020 zien zorgverzekeraars ook graag de prestatiecode terug op jouw factuur Facturen houdt u best bij als bewijs dat u een bepaald product of dienst hebt betaald dat iemand u nog geld schuldig is. Als algemeen principe geldt dat u, zodra de verjaringstermijn verstreken is, het document niet meer kunt gebruiken om uw gelijk te bewijzen

Antwoord. Opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro (excl. btw) kunnen worden gegund via aanvaarde factuur (zie artikel 92 Wet). Men spreekt dan over een opdracht van beperkte waarde. Bij deze opdrachten geldt de factuur als bewijs dat de opdracht gesloten is Als een handelaar een factuur niet protesteert wordt hij geacht die te aanvaarden. Voor een particulier geldt die regel niet. Toch reageer je ook als particulier maar beter op een factuur waar je.. FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER: dit moet men verplicht melden indien de medecontractant de factuur zelf opmaakt (selfbilling). DE VERKOOPSVOORWAARDEN: dit zijn de voorwaarden die de partijen moeten aanvaarden. EVENTUEEL VERWIJZEN NAAR VORIGE FACTUREN ingeval van reeds eerder aangerekende voorschotten of in geval van creditnota's Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd, maar een recente wijziging van de regelgeving hieromtrent biedt enige flexibiliteit. Voor de algemene voorwaarden die vaak bij een factuur worden toegevoegd, gelden er dan weer andere regels

Wettelijke betalingstermijn: hét complete overzicht (2021

Facturen, we krijgen ze allemaal. Maar wat zijn nu precies de regels rond het opsturen en betalen van facturen. Kom het te weten in 5 vragen en antwoorden De facturen zijn dan door de BV betaald, maar tegelijkertijd heeft de BV nog een schuld aan jou. Die schuld moet de BV nog aan jou terugbetalen (belastingvrij). Als de schuld tussen DGA en BV minder dan 17.500 euro is, dan is er ook geen rente verschuldigd (en mag/hoef je die ook niet in Box 3 op te geven) Een integrale betaling zonder protest impliceert de aanvaarding van de factuur. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand) Meest bekeken. Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

Pleisterdispenser Salvequick | EHBO-kofferEHBO-koffer voor de Bouw | EHBO-kofferdr

Factuureisen Visser & van Eck bespreekt de factuureisen

Binnen 5 minuten een 100% correct verwerkte factuur in uw systeem, zonder handmatige tussenkomst of visuele controle. Door Factuurportal in te zetten voor de automatische verwerking van PDF- en UBL-facturen realiseert uw organisatie een substantiële tijd- en kostenbesparing Die factuur is nooit opgesteld geweest want anders had hij of zijn boekhouder een openstaand saldo gevonden.....niet dus want er is geen reactie geweest. Opletten met zomaar te reageren...ik zou eerst voorzichtig gaan polsen wat de gevolgen zijn (BTW) en aansprakelijkheden die nog geldig zijn (10 jaar)

dr

wetten.nl - Regeling - Besluit factuur, verbruiks- en ..

De wet voorziet geen termijn om facturen te protesteren. Een onderneming is verplicht om onmiddellijk na ontvangst een betwiste factuur formeel te protesteren, bij gebreke waaraan tegen haar een vermoeden van aanvaarding kan worden ingeroepen. Onmiddellijke betwisting betekent dat zeer kort na ontvangst de facuur sdient betwist Verstuur je factuur meteen en wees helder. Heb je een klant overtuigd om jouw product of service te kopen? Wacht dan niet met het versturen van de factuur, daarmee geef je een helder bericht naar je klant: je bent niet zo attent en het maakt je niet uit wanneer je betaald wordt Als particulier heb je in principe geen verplichting om te reageren tegen een factuur. Wettelijk gezien rust er geen verplichting op een particulier om facturen waarmee je het niet eens bent, te protesteren. Als particulier wordt je dus niet geacht een factuur te hebben aanvaard, wanneer je deze niet tijdig geprotesteerd hebt Werkstuk De factuur en creditnota in de btw-wetgeving - cijfer 7 De factuur en creditnota in de btw-wetgeving. Universiteit / hogeschool. Katholieke Universiteit Leuven. Vak. BTW (HBH08A) Academisch jaar. 2012/201

Verbanddoos Auto | EHBO-koffer

Wat moet er op een factuur staan? Wolters Kluwe

Nota Aanvaarde factuur. Schoolbesturen zijn sinds enkele jaren verplicht om alle bestellingen te plaatsen volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Dat betekent niet automatisch dat voor elke bestelling een zware procedure moet gevolgd worden. Het is ten andere ook niet voor alle bestellingen zinvol om een aanbod in raamovereenkomsten te voorzien De ministerraad heeft recent een voorontwerp van een wet goedgekeurd betreffende de nieuwe regels omtrent opeisbaarheid van btw. In deze nieuwe regeling krijgt de factuur opnieuw een belangrijke rol toebedeeld en wordt als het ware bestempeld als 'het belangrijkste feit' dat aanleiding geeft tot het opeisbaar worden van de btw Het factuurnummer, een uniek nummer voor elke factuur op basis van een chronologische en doorlopende reeks, zonder gat, zodat geen factuur kan worden verwijderd.De nummering kan in afzonderlijke reeksen worden uitgevoerd (bv. met een prefix per jaar), indien de bedrijfsomstandigheden dit rechtvaardigen Wat houdt de wetgeving voor digitaal factureren in? De nieuwe wetgeving verplicht alle aanbestedende diensten om vanaf 18 april 2019 e-facturen te kunnen ontvangen. Eerder in dit artikel heeft u kunnen lezen dat een e-factuur de meest efficiënte vorm is van een digitale factuur. Gevolgen wetgeving digitaal facturere

Aangepaste regels voor facturen - Belastingdiens

Maakt u een factuur op aan een buitenlandse firma, dan hoeft u sowieso geen btw aan te rekenen en vermeld u 'btw verlegd' op de factuur. De btw-regels voor goederen en diensten voor EU- en niet-EU-landen zijn iets complexer. Het kopen en verkopen van goederen en diensten tussen particulieren en bedrijven verschillen met de Belgische wetgeving Een factuur is een officieel document als je voor allerlei dingen 0 facturen in je administratie opneemt kan dat vragen oproepen bij de belastingdienst. De enige keer wanneer facturen met nul euro zinvol (gebruikelijker) zijn is als je producten of diensten levert onder garantie en Dan heb je namelijk iets geleverd tegen 0 waarde

Azaron anti jeuk crème | Snelle & Goedkope levering | EHBOProcessen - Woningcorporatie Referentiearchitectuur (CORA)

Werken niet op factuur laten uitvoeren, dus in het zwart laten uitvoeren, is in principe fraude en daarom zelfs strafbaar. Ook burgerrechtelijk heeft het niet uitreiken van facturen tot gevolg dat de onderliggende overeenkomst nietig is wanneer deze overeenkomst tot doel heeft de fiscale wetgeving te ontduiken Betalingsherinnering nodig voor uw openstaande factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met klanten die facturen te laat betalen. Het eerste wat u zelf kunt doen als uw rekening niet wordt betaald, is uw debiteur een betalingsherinnering en zo nodig een aanmaning sturen. Uw onbetaalde factuur zal dan in veel gevallen alsnog worden betaald BTW over doorbelaste onkosten wordt vaak fout berekend. Het onderwerp komt vooral aan de orde wanneer startende ondernemers, ZZP'ers of andere zelfstandige ondernemers met hun opdrachtgever afspreken dat bepaalde onkosten mogen worden doorbelast. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kosten voor treinreizen, taxiritten, autokilometers, hotel, eten en drinken, of verzendkosten

 • Welk staal voor BBQ.
 • Voilà Magazine.
 • Billy Zane Charmed.
 • Hells Angels Support kleding.
 • Inhoud map printen Windows 10.
 • Schwannoom knie.
 • Fisher Price vintage Catalogus.
 • Bestuursvormen geschiedenis.
 • Coolblue wekker.
 • Argus the unmaker mythic guide.
 • Richel Group.
 • Kantoorruimte Rotterdam.
 • Wat betekent semi permeabel.
 • Harde knal Helmond.
 • Pretecho Heerhugowaard.
 • Chromosomen muildier.
 • Glasvocht herstellen.
 • Dobey Hondenvoer.
 • Waarom klopt de metafoor van de tabula rasa niet?.
 • SOAP Den Haag.
 • Tesla Model 3 meegeleverde kabels.
 • Kringloop Koog aan de Zaan.
 • Totale lengte fiets.
 • Meer bitter eten.
 • Garage verwarmen met zonnepanelen.
 • Pasta Alfredo vegetarisch.
 • Mamajuana bestellen.
 • Wortels delen.
 • Mammareductie operatie.
 • Cavia opvang Nijmegen.
 • Hoe lang pijn na dual plane.
 • Sommenprinter procenten.
 • Schilderij Feyenoord.
 • IMessage wachten op activering.
 • Lunchen Wormerveer.
 • Road trip all europe.
 • Creatinine clearance test procedure.
 • Column schrijven onderwerp.
 • Intratuin Geleen telefoonnummer.
 • Logo glasgow rangers.
 • Anti materie.